NHG Accreditatie

In december 2013 is onze praktijk geaccrediteerd. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de voorwaarden en dat het NHG-keurmerk is toegewezen. 

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

In het accrediteringstraject  wordt  de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Het medisch handelen, de praktijkvoering en de praktijkorganisatie worden doorgelicht. Ook wordt er een enquête gehouden onder een aantal patiënten, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen en ondersteunend personeel kunnen geven. Aan de hand van de uitkomsten stelt de praktijk een aantal verbeterplannen op,  waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Een NHG-accrediteur bezoekt de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering van de verbeterplannen is begonnen.

Het keurmerk wordt telkens voor de duur van 3 jaar verleend. Elke 3 jaar zal opnieuw worden beoordeeld of de praktijk zich houdt aan de gemaakt afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in de verbeteringsplannen zijn verwerkt.